Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุเวช ทรงอยู่สุข

ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 062-6822258

นายพสิษฐ์ กอมณี

รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 081-2659559


สำนักปลัด

นายสุรชัย เหมพิทักษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่าย

นายศุภฤกษ์ แสงคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจรินทร์ยา ชมพูพื้น

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายพิสัย เที่ยงผดุง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


กองคลัง

นางสุธาดา รังษี

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าฝ่าย

นายสุริยา ศรีสุข

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวเพชรรุ่ง สุวะศรี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางนรีรัตน์ วายโสภา

หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน


กองช่าง

นายถาวร ลุนพันธ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่าย

นายวสวัตต์ เกตุวิฑูรย์วโรดม

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

นายอดุลศักดิ์ สะอาดทองสกุล

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าฝ่าย

นางเพลินพิศ มุลทมาตย์

หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


กองวิชาการและแผนงาน

นายหาญชนะ ไชยเสนา

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

หัวหน้าฝ่าย

นางสาวธัญพัฒน์ สินอนันต์กิจ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายธีระวิทย์ ศรีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรทัย ชัยศิริกุล

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
ทางวิชาการ


กองการศึกษา

นายพฤฒชน พิมพบุตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

หัวหน้าฝ่าย

นางรันดร บัวจูม

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


กองสวัสดิการสังคม

นางไอรินลดา สมชม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าฝ่าย

นางไอรินลดา สมชม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้วไป


ตรวจสอบภายใน

นางสาววรรณภา เชตะวัน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน


สถานธนานุบาล

นายอุดร แก้วสุพรรณ

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ