Hot News :

<!— Header —->

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

<!— Rows 1 —->

นางสาวศรัณย์พร หงศาลา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

<!— Header —->

หัวหน้าฝ่าย

<!— Rows 2 —->

 

หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานเทศบาล

<!— Rows 3 —->

นางสาวนิตยา นาโสก

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางปรียานุช จันทิมา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

<!— Rows 4 —->

นางอรทัย ก้อนทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนวลจันทร์ ยิ่งยืน

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา บุรวัฒน์

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

<!— Rows 5 —->

นางสาววาสนา ชาคำ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
ชำนาญงาน

นายสันติ ชินจักร์

สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาวนิตยา เจริญตา

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติงาน

<!— Header —->
พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
<!— Rows 6 —->

นายพัฒนกร บุญหาญ

ช่วยงานสัตวแพทย์

นางสาวจิตติมา แก้วกนก

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นางสาวชุรีกร ลวนานนท์

เจ้าพนักงานธุรการ(ลูกจ้างประจำ)

<!— Rows 7 —->

นางสาวลำพูน พิลาวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ