Hot News :
สำนักปลัด

นายสุรชัย เหมพิทักษ์

หัวหน้าสำนักปลัด


หัวหน้าฝ่าย

นายศุภฤกษ์ แสงคำ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางจรินทร์ยา ชมพูพื้น

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายพิสัย เที่ยงผดุง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย


พนักงานเทศบาล

นายชาญเดช แก้วหิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสาวิตรี เพ็ชรินทร์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

นางสาวฐิติรัตน์ เสาวภาคย์กุล

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางสาวจุฑามาศ บุญเสริฐ

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

นายวินิส เรืองธรรม

เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นักจัดการงานทั่วไป

สิบเอกมนตรี รักชาติ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวสุพัชชา กันยามาศ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววราลักษ์ ระหงษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวินัย เลารัตน์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

จ่าเอกศราวุธ ขันติจิตร

นักจัดการงานเทศกิจ

จ่าเอกธนวิชญ์ กงทอง

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายธำรงค์ศักดิ์ ยั่งยืน

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายปรีดา สินชู

นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นายนำพล นนทพันธ์

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายฐปนวรรธน์ สง่าศรี

นักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

นางสาววิลาวัลย์ บุญเสริฐ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นายสมศักดิ์ จาริอุตร์

พนักงานขับรถ

นางสาวณัฐพร พิลาวงค์

ช่วยงานธุรการ

นางสาวลำปาง จันทร์ทอง

ช่วยงานช่างทุกประเภท

นายพิทัษ์ ป้องเพ็ชร

พนักงานขับรถ

น.ส.พิญญานันท์ บุญประสพเนิน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ขนส่ง

นางเมย์ฌิตา ศรีนวล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสมปอง อนันตภักดิ์

คนงานทั่วไปปฏิบัติงานป้องกัน

นางสาววรรณกร สาคูเมือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

พนักงานเทศกิจ

นางสาวศุพร สินชู

ปฏิบัติงานธุรการ

นายณัฐพงศ์ บุณยรัตพันธุ์

ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ

นายพงษ์ศักดิ์ กุลแก้ว

ช่วยงานป้องกัน ฯ

นายเสกสรรค์ แพงมี

ดับเพลิงช่วยชีวิต

นายโชคชัย โยงไธสงค์

ช่วยงานป้องกัน ฯ

นายสุรสิทธิ์ โภคทรัพย์

ดับเพลิงช่วยชีวิต

นางสาวระติรส อุดมศักดิ์

พนักงานจ้างฯช่วยงานขนส่ง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ