Hot News :
กองสวัสดิการสังคม

นางไอรินลดา สมชม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


หัวหน้าฝ่าย

นางไอรินลดา สมชม

หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


พนักงานเทศบาล

นายสาวนิศาภัทร ธรรมสาร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพีระศักดิ์ วุฒิเสลา

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศิรพงศ์ มูลสารชัยยศ

นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอุดม จันทะโชติ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง

นางสาวปัทมา คงไชย

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสมัย จันทพันธ์

พนักงานขับรถ

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ