Hot News :

ประกาศ ยกเลิกประกาศการประมูลให้เอกชนเช่าจัดหาประโยชน์อาคารโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสุกร)เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำหนดหลักเกณฑ์การทำสัญญาไม่เกิน 3 ปี (เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563)

วันศุกร์, 19 มิถุนายน 2563 16:41

     ด้วย เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศประมูลให้เอกชนเช่าจัดหาประโยชน์อาคารโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสุกร)เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำหนดหลักเกณฑ์การทำสัญญาไม่เกิน 3 ปี เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เนื่องจากประกาศดังกล่าว ได้กำหนดวันที่ขอรับเอกการคาดเคลื่อน เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จึงยกเลิกประกาศดังกล่าว

     เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ยกเลิกประกาศ ประกาศ ยกเลิกประกาศการประมูลให้เอกชนเช่าจัดหาประโยชน์อาคารโรงฆ่าสัตว์ (โรงฆ่าสุกร)เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ กำหนดหลักเกณฑ์การทำสัญญาไม่เกิน 3 ปี (เลขที่ 49/2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563)   มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเภทใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ